روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس

 

خلیج فارس!
نگین شعر بر انگشتر مینایی ایران!
کتاب نیلگون رازهای سینه‌ی تاریخ!
رواقی آبگون،ـ دهلیز قلبی پرتپش، جوشنده‌ جاویدان

خلیج فارس ازشمال باایران ازغرب باکویت وعراق وازجنوب باعربستان بحرین وامارت متحده عربی همسایه است که سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می شود خلیج فارس وسواحل آن معادنی نظیرنفت وگازداردبه همین علت منطقه ای مهم واستراژیک محسوب میشود که در طول تاریخ همواره نامش برسرزبانها بوده است.

دهم اردیبهشت سال روز ملی خلیج فارس

در پی حوادث و جریانات تاریخ استعارگران و مزدوران خواسته اند این هویت ایرانی را تحریف یا به گونه ای دیگر جعل کنند اما در طی تلاش بزرگ مردان ایرانی در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴ هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال روز ملی خلیج فارس نام گرفت.روز ملی خلیج فارس