نوشته‌ها

طرز ساختن آجر در گذشته

طرز ساختن آجر در گذشته؛درزمان های اولیه آجرراازسنگ رس یاخاک رس به صورت خام می ساختندبه این صورت که ابتداسنگ رس راخردکرده وباآب مخلوط می کردند بعدچندنفرباپای برهنه آنهارامخلوط می کردندومقداری کاه به این مخلوط اضافه می کردندودرآخراین مخلوط رس رادرقالب های مختلف درآورده ودرآفتاب می چیدندتاخشک شوندسالهابشربه این روش بسنده کردتابه این کشف رسیدندکه آجررادرکوره بپزندکه باعث می شودکه آجردر مقابل رطوبت حتی مقاوم تروسخت تروبادوام ترازآجرخام می باشد ادامه مطلب …